องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

แผนอัตรากำลัง 

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564 -2566

-แผนบุคคล ปี 2564-2566

-ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O25)

-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

 

 

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O26)

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565

-ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ปี 2565

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ปี 2564

-รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O28)

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ2564

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรปีงบประมาณ2563

 -รายงานผลและการบริหารทรัพยาการบุคคล ประจำปี 2563

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O27) 

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

-ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

-ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงงานและพนักงานจ้าง

 

 

การพัฒนาบุคลากร

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

-ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

 

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O38)

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

-ประกาศมาตราการสร้างขวัญกำลังใจและมาตราการลงโทษ

 

 

 

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png6.png0.png4.png2.png
วันนี้165
เมื่อวานนี้337
อาทิตย์นี้502
เดือนนี้1643
รวม36042

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ