องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

changewebpage

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

แผนอัตรากำลัง 

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564 -2566

-แผนบุคคล ปี 2564-2566

-ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (่มาตรฐาน ITA 2566 O23) 

-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566 

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

 

 

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (่มาตรฐาน ITA 2566 O24) 

-รายงานผลการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 (่มาตรฐาน ITA 2566 O26) 

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565

-ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ปี 2565

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ ปี 2564

-รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ2564

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรปีงบประมาณ2563

 -รายงานผลและการบริหารทรัพยาการบุคคล ประจำปี 2563

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(่มาตรฐาน ITA 2566 O25) 

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกื้อกูล

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการครู2566

-ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

-ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

-ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงงานและพนักงานจ้าง

 

 

การพัฒนาบุคลากร

-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย รับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

-ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

 

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

-มาตรการการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565 

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

-ประกาศมาตราการสร้างขวัญกำลังใจและมาตราการลงโทษ

 

 

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ