องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

changewebpage

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรฐาน ITA ปี 2566 O34)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (มาตรฐาน ITA ปี 2566 O35)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 , ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (มาตรฐาน ITA ปี 2566 O36)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (มาตรฐาน ITA ปี 2566 O37)

 

ประจำปี 2565

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  (มาตรฐาน ITA ปี 2566 O38)

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 

 

ประจำปี 2564

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ พ.ศ.2564

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 2564

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2564

มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2564

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

กิจกรรม บันทึกข้อตกลงของบุคลากรในองคืการบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ

แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ