องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 ช่องทางการติดต่อ อบต.โพธิ์ตรุ

                           โทรศัพท์ / โทรสาร              036-785103

                           ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           Facebook       คลิกที่นี่   

 

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                           ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                           1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

                           2.อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                           3.ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ 

 

 ช่องทางการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมีทางใดบ้าง

                           1.รับเงินสดด้วยตนเอง

                           2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ

                           3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ

                           4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

 

 ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

                           1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น

                           2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

                                – มีสัญชาติไทย
                                – มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
                                – มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
                                – ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

คนที่สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนคนพิการต้องนำหลักฐานอะไรไปบ้าง

                           คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

                                1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

                                2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

                                3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

                                4.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

                           ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

                                1.รับเงินสดด้วยตนเอง

                                2.รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ

                                3.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ

                                4.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ