องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

สภาพสังคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตกรรม  มีจำนวนครัวเรือน 702 ครัวเรือน จำนวนประชากร 2,700 คน (ชาย 1,263 คน และ หญิง 1,437 คน) ่จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 2,113 คน (ชาย 978 และ หญิง 1,175) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (สัดส่วนร้อยละ 34.31ของประชากรที่อาศัยอยู่จริง) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร (สัดส่วนร้อยละ 19.88) 

          รายได้เฉลี่ย 78,566.51 ต่อคน / 194,630.68 ต่อครัวเรือน

(***ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

 

นับถือศาสนา

การนับถือศาสนา

                                                                             ประชากรในตำบลโพธิ์ตรุนับถือศาสนาพุทธ

 

 

สาธารณสุข

การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ตรุ

อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านละ 2 คน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ