องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

            ตำบลโพธิ์ตรุเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือลพบุรี จังหวัดลพบุรีประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีตำนานเล่าขานต่อๆ กันว่าบริเวณนั้น (ที่ตั้งวัดโพธิ์ตรุ) มีต้นโพธิ์ตรุน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก ในกาลครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ในเวลากลางวันท้องฟ้ามืดครึ้มฟ้าได้ฝ่ามายังต้นโพธิ์แห่งนี้ จำเพาะเจาะจงมาต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดนั้น และทันใดนั้นก็เกิดให้ต้นโพธิ์ที่ถูกฟ้าฝ่าหักโค่นถอนราก เมื่อเหตุการณ์สงบลง ชาวบ้านจึงเข้าไปดูพบพระเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากที่โคนต้นโพธิ์ตรุนั้น จึงชื่อว่า พระโพธิ์กรุ แต่เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์จำนวนมาก จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า พระกรุโพธิ์ จึงมีชื่อว่า "บ้านโพธิ์กรุ" แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปภาษาไทยได้เพี้ยนไป จึงใช้คำว่า โพธิ์ตรุ

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

          ตำบลโพธิ์ตรุเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลโพธิ์ตรุมีเนื้อที่ 18.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,831 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีการแบ่งเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน

         หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเงิน

         หมู่ที่ 2 บ้านบางบำรุ

         หมู่ที่ 3 บ้านโรงหนอง

         หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม

         หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แตร

         หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท

         หมู่ที่ 7 บ้านไผ่กระดาน

         หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ตรุ

 อาณาเขต

(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 60 ง 13 กรกฎาคม 2541)

 ทิศเหนือ

ติดต่อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองบ่อเงิน บริเวณพิกัด P S 689334 ไปทางทิศตะวันออก ผ่านกลางทุ่งนา ตัดผ่านถนนลาดยาง รพช. (ถนนลพบุรี - บ้านเบิก) บริเวณพิกัด P S 692334 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลางทุ่งนาสิ้นสุดแนวเขตที่คลองตาปิ่น บริเวณพิกัด P S 706330 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 1.8 กิโลเมตร

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองตาปิ่น บริเวณพิกัด P S 706329 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองแตงโม ผ่านกึ่งกลางหนองแตงโม ถึงหนองพงกระเชอ บริเวณพิกัด P S 701313 ไปทางทิศใต้ ผ่านกลางทุ่งนาถึงคลองความ บริเวณพิกัด P S 696306 ไปตามแนวคันดินตัดถนนลาดยาง รพช. บริเวณพิกัด P S 686309 ไปทางทิศตะวันตกผ่านกลางทุ่งนา ถึงคลองบางตำหรุ บริเวณพิกัด P S 681308  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางคลองตำหรุ ถึงจุดบรรจบคลองบางแขม บริเวณ พิกัด P S 673294  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลอง บางแขม ถึงบริเวณพิกัด P S 673287  ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง ถึงบริเวณพิกัด P S 670289 ไปทางทิศใต้ผ่านกลางทุ่งนา ถึงถนนบ้าน ลงหนอง - บ้านสามบาท บริเวณพิกัด P S 668284 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนบ้านลงหนอง - บ้านสามบาท บริเวณพิกัด P 3 668277 ไปทางทิศใต้ผ่านกลางทุ่งนา สิ้นสุดแนวเขตที่คลองชลประทาน 8 ขวา บริเวณพิกัด P S 667253 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9.8 กิโลเมตร

 

ทิศใต้

ติดต่อตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองชลประทาน 8  ขวา บริเวณ พิกัด P S 667253 ไปทางทิศตะวันตก ผ่านกลางทุ่งนา ถึงบริเวณพิกัด P S 658254 ไปทางทิศเหนือระยะทาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านกลางทุ่งนา ตัดผ่านถนนลาดยาง บริเวณพิกัด P S 652256 ไปทาง ทิศตะวันตก ผ่านคลองชลประทาน 8  ซ้าย บริเวณพิกัด P S 649257 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทาน 8 ซ้าย สิ้นสุดแนวเขตที่จุดบรรจบ คลองชลประทาน 8 ซ้าย กับคลองชลประทาน บริเวณพิกัด P S 645258 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

 

ทิศตะวันตก

ติดต่อตำบลบ้านเบิก ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดแยกคลองชลประทาน กับคลองชลประทาน 8 ซ้าย บริเวณพิกัด P S 645258 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชลประทาน ถึงจุดตัด ถนนบ้านไผ่แตร บริเวณพิกัด P S 634294 ไปทาง ทิศตะวันออกผ่านทุ่งนา ถึงคลองไผ่วง บริเวณพิกัด P S 647297 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง ลำคลองไผ่วง ถึงบริเวณพิกัด P S 649302 ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกลางทุ่งนา ถึงคลองบางขาม บริเวณพิกัด P S 656308 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกลางทุ่งนา ผ่านถนนสายลพบุรี - บ้านเบิก ถึงคลองบ่อเงิน บริเวณพิกัด P S 687323 ไปทางทิศเหนือตามแนว กึ่งกลางคลองบ่อเงิน สิ้นสุดแนวเขต บริเวณพิกัด P S 689334 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 11.5 กิโลเมตร

     

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ