องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

 

 

ผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง (สายคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 5 – 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทางกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้
          1. นางลิ้นจี่ เผือกเจริญ
          2. นายขุนพล จันทร์อยู่

ลิงค์น่าสนใจ