องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

 

กิจกรรมที่ 7

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และสอบถามความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้จัดกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์และสอบถามความคิดเห็น การจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 1,2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ โดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ลิงค์น่าสนใจ