องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้จัดทำโครงการ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขึ้น เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหารและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก ( Active Learning ) สร้างความตะหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารประจำวันเป็นประจำ และจัดให้มีถังขยะหรือบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์แทนปุ๋ยเคมี โดยโครงการดังกล่าวมีการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ