องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

6 มิถุนายน 2565
09.00-13.00 น.
อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นำโดย นายธานี ทรัพย์มูล นายก อบต.โพธิ์ตรุ เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในทุกประเภท ภายในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน พลัง "บวร" Change For Good ซึ่งล้วนเป็น อถล.อบต.โก่งธนู ทั้ง 1,700 คน ครอบคุลมทุกครัวเรือนภายในเขตตำบลโก่งธนู ทั้ง 14 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุม อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
#โก่งธนูโมเดลต้นแบบตำบลเข้มแข็ง
#โก่งธนูเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน

ดูงานขยะ2ดูงานขยะ2ดูงานขยะ3

ลิงค์น่าสนใจ