องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565

สัตว์ปลอดโรค65.01สัตว์ปลอดโรค65.02สัตว์ปลอดโรค65.03สัตว์ปลอดโรค65.04สัตว์ปลอดโรค65.05

ลิงค์น่าสนใจ