องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

 

คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

คู่มือประชาชน แจ้งขุดดิน

คู่มือประชาชน แจ้งถมดิน

คู่มือสำหรับประชาชน  การขออนุญาตเคลื่อน

คู่มือสำหรับประชาชน  การขออนุญาตเปลี่ยน

คู่มือสำหรับประชาชน  การแจ้งดัดแปลงอาคาร

คู่มือสำหรับประชาชน  การแจ้งเคลื่อนย้าย

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลง

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอน

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร

คุ่มือสำหรับประชาชน  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรา 21 (138)

คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (24)

คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (147)

คู่มือสำหรับประชาชน  การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21 (141)

คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (135)

คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (225)

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 (143)

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (139)

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32 (136)

คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (235)

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการ

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายกาจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (28)

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะ

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผุ้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา(32)

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

คู่มือสำหรับประชาชน การชออนุญาตเปลี่บนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (142)

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย (215)

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (216)

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (156)

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (157)

คู่มือสำหรับประชาชน การอนุญาตใช้น้ำประปา

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน (145)

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน (148)

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (149)

คู่มือสำหรับประชาชนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (16)

คู่มือสำหรับประาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม๋) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (144)

236019xx

 

นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 091-875-0605

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png7.png9.png1.png6.png
วันนี้30
เมื่อวานนี้119
อาทิตย์นี้30
เดือนนี้3035
รวม37916

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ลิงค์น่าสนใจ