องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63- ธ.ค.63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับ

 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O22)
 

ประกาศทุกประเภท


2022-08-05 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๔๕๘๒ ลพบุรี จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-02 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าและประปา) จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-02 จ้างเหมาพาดสายเมนไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๑ งาน (ความยาว ๕๘๘ เมตร) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วันทำการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายคลองศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วันทำการ) จำนวน ๓,๑๔๖ ถุง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-26 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-26 ซื้อวัสดุโครงการ (ผ้าสีขาว) จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการย้ายเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-26 ซื้อวัสดุโครงการ (ธง วปร.) จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-25 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-25 จ้างเหมาเช่ารถ ๖ ล้อบรรทุกพ่วง เพื่อขนย้ายยางมะตอย (ชนิดเอซี เกรด AC) ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-19 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-19 ซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานโครงการ Big Cleaning Day ตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ ๔๐๑ ลพบุรี จำนวน ๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-11 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-11 ซื้อน้ำพุ ต้นไม้ และหินประดับสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๒,๒๘๘ ถุง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าและประปา) ของกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-28 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด AC) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานกิจการประปา) ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณทางขึ้น-ลง สายทางเข้าหนองสองตอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ ระยะทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณทางขึ้น-ลง สายทางเข้าหนองสองตอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ ระยะทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณทางขึ้น-ลง สายทางเข้าหนองสองตอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ ระยะทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-20 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-20 ซื้อวัสดุอื่น (ตาข่ายกันนก) ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๔๑-๕๔-๐๐๐๓ และ ๔๔๑-๕๔-๐๐๐๔ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหน้าวัดไผ่แตร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไผ่แตร ขนาดกว้าง ๑.๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของสำนักปลัด ให้กับเด็กปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕ ( ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เฉพาะวันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-13 จ้างทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-13 จ้างทำป้ายไวนิล ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลโพธิ์ตรุ ผิวจราจรกว้าง ๒.๗เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง สายถนนลงทุ่งจากคันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) ถึงคันคลองตาปิ่น (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลโพธิ์ตรุ ผิวจราจรกว้าง ๒.๗ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) ของกองช่าง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓,๔,๖ ตำบลโพธิ์ตรุ ผิวจราจรกว้าง ๒.๗ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-02 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายเกียร์ฝากครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ - ๕๗ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำ ใต้ดินประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๑๒ - ๖๒ - ๐๐๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-25 ทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

2022-05-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองช่าง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายคลองพุงกระเชอ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ จุดเริ่มต้น บริเวณนา นายเตี้ย อินทวงศ์ จุดสิ้นสุด บริเวณนา นายวิเชียร สิงห์ทรัพย์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๕๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-09 จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด Pc ๑๔๐ เพื่อทำการซ่อมแซม โดยขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดเล็ก สถานที่ คลองกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ - ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำ ใต้ดินประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-03 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-03 จ้างสูบสิ่งปฏิกูลและการดูดไขมัน (ดูดส้วม) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-26 จ้างต่ออายุโดเมน (รายปี) เว็บไซต์ หน่วยงาน www.Photrulopburi.go.th พื้นที่ใช้งาน ๓๒,๐๐๐ MB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำ ใต้ดินประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน) ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-20 ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-20 วัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ

2022-04-19 จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด Pc ๑๔๐ เพื่อทำการซ่อมแซมโดยขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดเล็ก สถานที่ คลองกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ - ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-31 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-31 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำ ใต้ดินประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-24 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๕๒ โด๊ส ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. วัดไผ่แตร (อบต. โพธิ์ตรุ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘ ๖๐ ๐๐๒๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง ๔๕๘๒ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 จ้างเหมาเช่ารถขุดไฮดรอลิก(รถแบคโฮ) ขนาด Pc ๒๐-๖ เพื่อทำการขุดรื้อพร้อมกลบคืน เพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำ ใต้ดินประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-14 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-02 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าและประปา) ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-08 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง ๔๕๘๒ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน 19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (จำนวน 19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-18 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-05 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำใต้ดินประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๑๒ ๖๑ ๐๐๐๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-27 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-22 จ้างซ่อมแซมเครื่อง CPU ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ ๕๓ ๐๐ ๑๗ ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแบบประปา ป.๔๑/๑ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป) ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-14 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-26 ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-25 ซื้อวัสดุสำนักงานในการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-25 ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของสำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-19 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-19 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับดำเนินการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-15 จ้างทำตรายางสั่งทำตามแบบที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-11 ซื้อเอกสารประชาสัมพันธ์, หีบบัตร, และสิ่งของอื่นๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-08 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-08 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-20 ซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-20 ซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-11 ซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-07 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-05 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับจัดการเลือกตั้ง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-30 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.92-008 สายหน้าวัดไผ่แตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-30 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.92-008 สายหน้าวัดไผ่แตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-22 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-13 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๒ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-03 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-03 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง CPU) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-23 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของสำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-11 จ้างผูกผ้าตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒ ) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘ ๖๐ ๐๐๒๐ ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ป่วยส่งมาพักรักษาตัวอยู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ ราย รวมเป็น ๓๖ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-21 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ป่วยส่งมาพักรักษาตัวอยู่บ้าน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ ราย รวมเป็น ๓๙ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20 วัสดุเพื่อดำเนินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ราย นางสาลี่ เปนะนาม บ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ที่ ๘ ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ

2021-07-20 จ้างทำป้ายอะคิลิด สีน้ำเงิน ติดสติ๊กเกอร์ตัดสีขาวฯ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด-๑๙) หมู่ ๘ ของสำนักปลัด จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด-๑๙) หมู่ ๕ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ราย นายอุดม บุญกันย์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-20 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ราย นางประทุม รอดศรี บ้านเลขที่ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๓ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-19 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ป่วยส่งมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง CPU ) จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-15 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธง วปร. No.๖ จำนวน ๕๐ ผืน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-13 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-13 จ้างโครงการปรับปรุง ท่อเมนประปา หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท ไผ่หน้ากระดาน-บ้านข่อย ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 348 เมตร หรือมีจำนวนท่อพีวีซีไม่น้อยกว่า 87 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-12 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณริมทางหลวงชนบท ลบ 4003 ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้วระยะทาง 550 เมตร หรือมีจำนวนท่อพีวีซีไม่น้อยกว่า 138 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-12 จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3,6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณริมถนนสาย บ.โรงหนอง-บ.สามบาท ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 940 เมตร หรือมีจำนวนท่อพีวีซีไม่น้อยกว่า 235 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักปลัด จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-07 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณริมถนนสาย บ้านหนองแขม-บ้านโรงหนอง วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 900 เมตร หรือมีจำนวนท่อพีวีซีไม่น้อยกว่า 225 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-07 จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณริมถนนสาย บ.หนองแขม-บ.โรงหนองปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 730 เมตร หรือมีจำนวนท่อพีวีซีไม่น้อยกว่า 183 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-01 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคุรุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๐๗๖ คุรุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-30 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-29 จ้างออกดำเนินการควบคุมโรคและพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ 3 และ 6 ตำบลโพธิ์ตรุ ของสำนักปลัด จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-25 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-24 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-24 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง ๔๕๘๒ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ ๙๑๔๗ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๓ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำใต้ดินประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-11 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) จำนวน ๒๔ วัน (เยียวยาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-10 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๘ ถัง และน้ำแก้ว จำนวน ๑ ลัง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์กรอบหลุยส์ ขนาด ๑๕x๒๑ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ และธง สท. ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-04 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๒ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-02 จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-20 จ้างทำข้อมูลแผนที่แม่บท ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-14 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบซับเมอร์ส) ของระบบสูบน้ำใต้ดินประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-09 จ้างติดไฟส่องสว่างเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-08 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-07 จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-02 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘ ๖๐ ๐๐๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๗ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๑๐๙ โด๊ส ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-26 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมออกแบบ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-10 ซื้อเสา คสล. ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว ยาว ๑ เมตร ของกองช่าง จำนวน ๓๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-08 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ ๕๗ ๐๐๐๒ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-01 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๒ ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-01 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-25 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๓ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันคลองพุงกระเชอ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันคลองพุงกระเชอ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นบริเวณนา นางอำไพ เรือนแจ้ง จุดสิ้นสุดบริเวณนา นายเตี่ย อินทวงศ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันคลองพุงกระเชอ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จุดเริ่มต้นบริเวณนา นางอำไพ เรือนแจ้ง จุดสิ้นสุดบริเวณนา นายเตี่ย อินทวงศ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันคลองพุงกระเชอ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-22 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ในช่วงวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายทางเข้าหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง (สายคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ทางเข้าหนองสองตอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง รอบหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง (สายคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ทางเข้าหนองสองตอน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-19 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-14 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๗ ถัง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-08 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-07 ซื้อวัสดุอื่น ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-06 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-06 จ้างซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง บริเวณสายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-06 จ้างซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง บริเวณสายคันคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย มหาราช ๑ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-05 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ในช่วงวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-28 จ้างติดไฟส่องสว่างเพื่อดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-25 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อนำข้อมูลสุนัขและแมวขึ้นทะเบียน ประจำปี๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-24 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-22 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๗ ถัง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-08 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมขาตั้งเครน (ขาช้างสำหรับรถเครน) ครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๗๐๗๖ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ - ๕๗ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-02 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๙๔ ๖๑ ๐๐๐๖ ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล ภายในตำบล หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-30 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันครุภัณฑ์เลขที่ ๐๕๔ ๕๙ ๐๐๐๒ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-30 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันครุภัณฑ์เลขที่ ๐๕๔ ๕๙ ๐๐๐๒ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันครุภัณฑ์เลขที่ ๐๕๔ ๕๙ ๐๐๐๒ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐ ๕๐ ๐๐๑๒ ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-18 ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-16 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09 ซื้อซื้อวัสดุอื่น เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เลขที่ ๔๔๑-๖๐-๐๐๐๕ และ ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ เลขที่ ๐๘๘-๖๐-๐๐๐๒ ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-03 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง และน้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน ๕ ลัง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน 19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-29 ซื้อลูกรังเพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลงลูกรัง สายคันคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-19 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ในช่วงวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-14 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-01 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-23 ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน ๒ ลำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-23 ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน ๒ ลำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสูบน้ำของประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบซับเมิร์ส ของกองช่าง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 จ้างเช่าเครื่องจักร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันหนองกระเดื่อง ม.6 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อวัสดุการศึกษา ของสำนักปลัด จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) ของกองช่าง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๑ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-26 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๑ (บ้านหมอเหน่ง) สะพานขนาดผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๑ (บ้านหมอเหน่ง) ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-26 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทำถนน คสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายณรงค์ หุ่นเสือ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายวิจิตร หุ่นเสือ หมู่ที่ ๕ ระยะทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-26 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทำถนน คสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายณรงค์ หุ่นเสือ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายวิจิตร หุ่นเสือ หมู่ที่ ๕ ระยะทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-21 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อนำข้อมูลสุนัขและแมวขึ้นทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-18 จ้างทำใบประกาศนียบัตร ขนาด A ๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างเหมาชุดอุปกรณ์ในการฝึกอบรมประจำฐานต่างๆ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-14 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำถนน คสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายณรงค์ หุ่นเสือ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายวิจิตร หุ่นเสือ หมู่ที่ ๕ ระยะทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-08 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ขนาด NO. ๖ ของโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อผ้าเวคลุ๊ค/หลา (สีฟ้า) เพื่อใช้ประดับและตกแต่งในงานราชพิธีฯลฯโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ เมตร x ๓ เมตร ของโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ขนาด NO. ๖ ของโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-31 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ขนาด NO. ๖ ของโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-30 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำถนน คสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายณรงค์ หุ่นเสือ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายวิจิตร หุ่นเสือ หมู่ที่ ๕ ระยะทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร ของสำนักปลัด จำนวน ๘ ถัง และงานป้องกันฯ จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-20 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-20 จ้างผูกผ้าตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-08 วัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ

2020-07-08 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) งานกิจการประปา ของกองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-01 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-22 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. วัดไผ่แตร (อบต.โพธิ์ตรุ) จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-08 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๒ คันคลองชลประทาน ๒ ขวา 1 ขวา ๒๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๒ คันคลองชลประทาน ๒ ขวา 1 ขวา ๒๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ (นางสมบัติ ภู่ศรีพงษ์ บ้านเลขที่๓๓/๑ หมู่ที่ ๕ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 จ้างโครงการขยายผิวจราจร ผิวทางเข้า อบต.โพธิ์ตรุ จุดเริ่มต้นทางเข้า อบต.โพธิ์ตรุ ริมถนนทางหลวง 4003 ลพบุรี-บ้านเบิก จุดสิ้นสุดบ้านนายวิเชียร กลิ่นมะลิ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ (นางชะอ้อน แก้วเฟื่อง บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๕ ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดอะคลิลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมวางท่อ คสล. หนองสองตอน กว้าง ๓๕.๔๐ เมตร ยาว ๗๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-19 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย ประจำเดือนพฤษภาคมจำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-19 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) ของกองช่าง จำนวน ๒๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-15 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู.เอช.ที (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ในช่วงวันที่ ๑๘ พ.ค.63 ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.63 จำนวน ๓๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๑๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-07 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๑๔ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-21 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (พาวเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์ ๕๕๐ Watt) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖๕๓๐๐๑๘ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-15 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-15 จ้างทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมออกแบบ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-15 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย ประจำเดือนเมษายน จำนวน ๑๒ ฉบับ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๑ รายการ ของ งานป้องกัน ฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๕๔ โด๊ส ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฮดรอลิค รถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒ - ๕๗ - ๐๐๐๒ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-07 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-03 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๗ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๗ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-01 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-27 จ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖- ๕๖ - ๐๐๒๓ และบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘ - ๕๔- ๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 จ้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และบำรุงรักษาบ่อบาดาล (งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล) หมู่ที่ 1 , 3-4 , 5 , 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวัดแค หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202.5 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บริเวณด้านข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ (ด้านกองช่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 จ้างต่ออายุโดเมน (รายปี) เว็ปไซต์หน่วยงาน Photrulopburi.go.th และค่าบริการ Wed Hosting ๓ GB (รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ D-MAX บพ ๖๖๘๗ ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-04 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-03 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง ๔๕๘๒ ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐-๑๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 18 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู. เอช.ที. (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ของกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที. (รสจืด) ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 18 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนมกล่อง ยู. เอช.ที. (รสจืด) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 จ้างเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด ๓๒๐ D เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 จ้างเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด ๓๒๐ D เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 จ้างเช่ารถขุดไฮดรอลิก (รถแบคโฮ) ขนาด ๓๒๐ D เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคันหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อนำข้อมูลสุนัขและแมวขึ้นทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณติดรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.45 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณติดรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.45 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่วงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมชาย กระจ่างวงศ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายสมควร จันสะดี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น ทางเข้าบ้านนางสาวพุฒ พันธ์ไชย จุดสิ้นสุด ทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่วงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมชาย กระจ่างวงศ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายสมควร จันสะดี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อวัสดุก่อสร้างของ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-04 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 ซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 จำนวน 6 จุด ระยะทาง 7,300 เมตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 ซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 จำนวน 6 จุด ระยะทาง 7,300 เมตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 ซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 จำนวน 6 จุด ระยะทาง 7,300 เมตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๑๙ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-31 ซื้อธงชาติเบอร์ ๑๒ (ผ้าร่ม) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มจุดติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 จำนวน 6 จุด ระยะทาง 7,300 เมตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วางท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง (ข้างบ้าน นายกถาวร ทองนิ่ม) หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ คันคลองตาปิ่น (ฝั่งขวา) ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-14 ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง คันคลองลำน้ำมืด (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2020-01-14 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ คันคลองตาปิ่น (ฝั่งขวา) ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-13 ซื้อวัสดุสำนักงานของ กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-13 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖๔๙๐๐๑๐ ของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ ๒๐ ลิตร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 จ้างผูกผ้าเพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-26 จ้างจ้างติดไฟส่องสว่างเพื่อดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าเลขที่ ๔๔๑๕๔๐๐๐๓ และเลขที่ ๔๔๑๕๔๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายคลองศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ถนนสายเชื่อมหมู่ที่ ๓ , ๔ , ๖ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ถนนสายข้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าเลขที่ 441600005 และเลขที่ 441600006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 ซื้อน้ำดื่มชนิดถังขนาดจุ 20 ลิตร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗ ๕๑ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-02 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 (จำนวน 18 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-02 ซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 106 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-02 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง บริเวณด้านข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ (ด้านกองช่าง) หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-12 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนน้ำประปา (ท่อ PVC) หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง คันคลองลำน้ำมืด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-12 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนน้ำประปา (ท่อ PVC) หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) กองช่าง จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-22 ลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน 12 ฉบับ

2019-10-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-15 จ้างวิศวกรเพื่อดำเนินการออกแบบ ตรวจแบบ ตามโครงการทั้งสอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-15 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาครเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-23 สื่อเสริมประสบการณ์ (หนังสือเรียน) ให้กับเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน 5 รายการ

2019-09-16 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกันยายน 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 กองช่าง จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) กองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-26 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย สำนักปลัด จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 จ้างทำป้ายอะคลิคติดสติ๊กเกอร์เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 ซื้อวัสดุการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลบพุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลบพุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-01 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-01 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (จำนวน 21 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 5,6 และหมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง 4582 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง 4582 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ D-MAX บพ 6687 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ FORD กง 4582 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-22 ซื้อวัสดุการเกษตร กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-12 จ้างลงข้อความในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน 12 ฉบับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-12 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ 478-60-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-10 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ครุภัณฑ์เลขที่ 478-60-0021 สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-02 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ำ) ขนาด 4 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (จำนวน 20 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-27 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 ซื้อปั๊มน้ำซัมเมอร์ส กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน 12 ฉบับ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-04 ซื้อวัสดุก่อสร้างประปา กองช่าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-04 น้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

2019-05-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (จำนวน 19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (จำนวน 19 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-30 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 146-56-0024 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-13 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-08 จ้างลงข้อความในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน 12 ฉบับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-07 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างโครงการรื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างโครงการรื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างโครงการรื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-26 จ้างซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-26 จ้างซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-25 จ้างซ่อมแซมถนนดิน ลงลูกรัง (เฉพาะจุดที่เสียหาย) สถานที่ สายคันคลองชลประทาน 2 ซ้าย 8 ซ้าย ชัยนาท - อุทธยา (ฝั่งขวา) จากฟาร์มไก่ ถึง ศาลา SML หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-25 จ้างทำป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล กองช่าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-11 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-11 จ้างลงข้อความในหนังสือพิมพ์รักไทย จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-11 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-10 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินการตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-03 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลภายในตำบล หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-02 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-02 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลภายในตำบล หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 37 คนๆ ละ 20 บาท ระยะเวลา 18 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-21 บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกาง หมายเลขทะเบียน บพ 6687 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001470002 จำนวน 12 รายการ

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ตลับหมึก ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-2010 (เทียบ) จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-15 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์เลขที่ 420500006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-15 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์เลขที่ 420500006 สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4582 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 001470001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ทำจากดอกไม้สดความสูงของพานรวมพุ่มดอกไม้ไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความกว้างของฐานพุ่มดอกไม้ไม่น้อยกว่า 15 ซม. จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-11 จ้างลงข้อความในหนังสือพิมพ์รักไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-06 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2019-03-05 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416530017 จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416490010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดจุ 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-04 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บธ 9147 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างโครงการงานขุดคูส่งน้ำขนาดเล็ก ขุดรางด้วยรถขุด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-27 จ้างจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน Photrulopburi.go.th พร้อมต่ออายุโดเมน (รายปี) และค่าบริการ Web Hosting 2 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-27 จ้างงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-26 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-25 ซื้อสมุดปกอ่อนและปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-25 ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-22 จ้างกำจัดวัชพืชผิวน้ำ (หยั่งรากลึก) ด้วยรถขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-22 จ้างการจัดจ้างลงข้อความในหนังสือพิมพ์รักไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-14 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-13 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-27 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนเดือนมกราคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-27 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-24 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน 3 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 จ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตรุ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-03 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-15 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-15 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-13 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 420 50 0006 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-07 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-01 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤศจิากายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านสามบาท ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-16 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านบำหรุ ตำบลโพธิ์ตรุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2018-10-04 ซื้อสำนักปลัด จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการคือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-10-01 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-25 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลภายในตำบล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-25 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลภายในตำบล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-24 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลภายในตำบล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-18 ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมกล่อง ยู.เอส.ที. (รสจืด ) ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-14 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-12 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในพิธีมอบใบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-12 จ้างทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์พิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-06 จ้างจัดจ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหนังสือพิมพ์รักไทย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-05 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-09-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-31 จ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-31 จ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-31 จ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานเพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-31 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-31 จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-21 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416 51 0015 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-15 จ้างถ่ายเอกสารงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-14 จ้างจ้างเหมาลงข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหนังสือพิมพ์รักไทย ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-10 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4582 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-09 จ้างทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-08 จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ชาวจังหวัดลพบุรีรักสุขภาพและรักษ์โลกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟม ( No FOAM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-06 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดไผ่แตร ( อบต.โพธิ์ตรุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-08-01 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-31 จ้างประกอบอาหารให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-31 ซื้อถังพลาสติกสีดำ ขนาดความสูง 25.5 ซม. ปากกว้าง 29.5 ซม.ก้นถังกว้าง 20.5 ซม. จำนวน 400 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-24 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-24 ซื้อต้นไม้ ( ต้นรวงผึ้ง) จำนวน 2 ต้น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องขยายเสียง ) ครุภัณฑ์เลขที่ 462 54 0003 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-18 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ครุภัณฑ์เลขที่ 002 57 0002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-18 จ้างทำป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์โครงการสิบสานประเพณีแห่เทียนพรราา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-11 ซื้อถังขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-10 ซื้อดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-03 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-03 ซื้อก่อสร้าง ( วัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานไม้ ม.6) จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-03 ซื้อวัสดุอื่น ( มิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-07-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-29 จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 39 คน ๆ ละ 20.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-29 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ 001 54 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-28 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-26 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-20 จ้างแก้ไขปัญหาการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-19 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องถ่ายเอกสาร ) ครุภัณฑ์เลขที่ 417 51 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-19 จ้างป้ายไวนิวประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-19 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องถ่ายเอกสาร ) ครุภัณฑ์เลขที่ 417 51 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-18 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ รายละเอียดเป็นตามการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-13 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-08 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-06 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน 6 เครื่องของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-01 ซื้อเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-01 จ้างประดับผ้าเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-01 จ้างจ้างวงกลองยาวเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ และโรงเรียนวัดไผ่แตร ระหว่างวันที่ 1 เดือนมิถุนายน - วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ชุดเก้ารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ) จำนวน 2 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-30 จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-30 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิวเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-28 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์เลขที่420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-24 จ้างจัดทำป้ายไวนิว (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-15 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16 - 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-10 จ้างทำป้ายไวนิวเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-10 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อรับรองผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-08 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-07 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-07 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-05-02 ซื้อเสา คสล.ขนาด 4 X 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-30 จ้างถ่ายเอกสารงานราชการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-30 จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ประปา ) จำนวน 18 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-25 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง( เครื่องตบดิน ) จำนวน 1 เครื่อง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-25 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 9147 ลพบุรี ครุภัณฑ์เลขที่ 003 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( สายยางขนาด 1 1/2 นิ้ว ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-19 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ (ชนิดกันน้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลสงกรานต์ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 ซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีปงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-09 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-05 จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง สายบ้านไผ่แตร เชื่อมถนนคล้องทิ้งน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ด ( ฝั่งซ้าย ) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 ม.( เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย ) หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-05 จ้างจ้างทำป้ายไวนิวสำหรับโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องเในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-05 ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-05 จ้างแตรวงสำหรับดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-05 จ้างกำจัดวัชพืชด้วยรถขุดคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 7-8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-04 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ และห้องน้ำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-03 ซื้อสายยางขนาด 4 หุน สีใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-03 ซื้อวัสดุอื่น ( มิเตอร์น้ำ ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-04-02 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-23 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-13 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-13 จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-03-02 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดิือนมีนาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-28 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ช่วงที่ 1 ถนนทางลงทุ่ง เชื่อมต่อกับถนนคันคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ( ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ถนนริมคลองตาปิ่น ( ฝั่งขวา ) กว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-28 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ช่วงที่ 1 ถนนทางลงทุ่ง เชื่อมต่อกับถนนคันคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา ( ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ถนนริมคลองตาปิ่น ( ฝั่งขวา ) กว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-27 ซื้อสำนักปลัด จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-23 จ้างโครงการกำจัดวัชพืชด้วยรถขุดคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 1-2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-09 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-09 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-09 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนว 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-05 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-02-01 จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-26 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-12 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มและค่าจ้างจัดสถานที่ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-08 ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม และวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-03 จ้างจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมอัพเดทข้อมูล และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-01-03 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png7.png2.png1.png8.png5.png
วันนี้33
เมื่อวานนี้146
อาทิตย์นี้1269
เดือนนี้2931
รวม72185

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ลิงค์น่าสนใจ